עיקול חשבונות בנק במסגרת הוצאה לפועל

עיקול חשבון בנק

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים בעניין ביטול עיקול חשבון בנק במסגרת הוצאה לפועל בישראל

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את עיקרי סוגיית עיקולי חשבונות בנק של חייבים במסגרת ההוצאה לפועל בישראל וזאת על מנת לאפשר לאדם הסביר שאינו משפטן להתמצות בתופעה הנפוצה של עיקול חשבון בנק של חייבים והוצאה לפועל, דבר שנעשה בשגרה לבקשת זוכים בהוצאה לפועל והדרכים להתמודדות עם עיקול חשבון בנק וביטול העיקול שהוטל על חשבון הבנק של החייב בתיק ההוצאה לפועל.

מהו חשבון בנק הניתן לעיקול

בשלב ראשון ראוי להבהיר כי חייבים רבים בהוצאה לפועל טועים לסבור כי במידה והוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" הינם חסינים מפני עיקולים, זאת בניגוד להלכה המשפטית המקובלת והפרקטיקה הנהוגה בהוצאה לפועל, אשר קובעת כי ניתן לפעול בעיקול חשבון בנק וחשבון עו"ש גם במידה ומדובר בחייב שהוכרז כמוגבל באמצעים.

בשלב זה ראוי לציין כי הכרזה על החייב כחייב מוגבל באמצעים הינה הכרזה המייצרת, הלכה למעשה, סטטוס משפטי מחייב שמשמעותו כי לא ניתן להגדיר את החייב כ"חייב בעל יכולת", המשתמט מחובו. חשוב לדעת כי גם במידה וחייב בהוצאה לפועל ביקש לבצע איחוד תיקים ו/או חקירת יכולת ומתן צו תשלומים בתיק יחידני פרטני, יכול ויוכרז החייב כ"חייב מוגבל באמצעים".

עיקול בהוצאה לפועל

האם עמידה בצו תשלומים מונעת עיקול חשבון בנק

כמומחה בטיפול והגנה על חייבים בהוצאה לפועל, הנני נשאל לעיתים קרובות על ידי החייבים שהוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים ו/או חייבים שניתן לבקשתם צו תשלומים חייבים תמימים המשלמים תמידין כסדרן ובדווקנות ואדיקות את צו התשלומים שנקבע, כיצד יתכן שקיבלו הודעה בדבר עיקול כספים ו/או על הטלת עיקול חשבון בנק המצוי על שמם.

טעות נפוצה הינה הסברה כי עמידה בתשלום צו התשלומים מונעת מהזוכה להטיל עיקול על חשבונות החייבים בבנקים.

חשוב להדגיש כי ככלל, עמידה בתשלום צו התשלומים החודשי שנקבע לחייב בהוצאה לפועל אינה שוללת את הזכות של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל לבקש להטיל עיקולים על נכסים המוחזקים ו/או המצויים בחזקתו של החייב.

אמנם עמידה בצו התשלומים מונעת ומהווה חסם מפני סוג מסוים של הליכים וסעדים הניתנים להינקט על ידי הזוכה בהוצאה לפועל כנגד החייב הליכים כגון עיקול מיטלטלין, עיקול משכורת, צו הבאה ו/או מאסר של החייב בהוצאה לפועל, ברם אין בכך כדי למנוע ו/או לחסום את הזוכה מלבצע ו/או לנקוט בהליכים שיבטיחו את אכיפת החיובים ותשלום החוב – זאת ככל שהדבר נוגע לנכסים המוחזקים על ידי החייב – נכסים מכל סוג שהוא לרבות זכויות פיננסיות, ירושות, נכסים מוחשיים ו/או נכסים המגיעים לחייב המוחזקים אצל צדדי ג' שונים.

חשבון הבנק כנכס המצוי אצל צד ג'

לאחר שהבהרנו כי ניתן לבקש הטלת עיקולים על נכסי החייב, לרבות נכסים המצויים אצל צדדי ג' שונים, ניתן לגשת להבנת סוגיית הטלת העיקולים על חשבונות הבנק של חייבים בהוצאה לפועל.

בשלב זה ראוי להבהיר כי אין דינה של תכנית חיסכון ו/או קופות גמל ו/או ניירות ערך ו/או כספים ו/או זכויות פיננסיות נזילות ושאינן נזילות המוחזקות על ידי הבנקים עבור החייב כדינו של חשבון עובר ושב השייך לחייב בהוצאה לפועל.

סוגית חשבון עובר ושב של החייב נדונה בפסיקה באריכות כאשר במרכז הדיון ניתן דגש והבדלה בין חשבון בנק המצוי ביתרת זכות לבין חשבון בנק המצוי ביתרת חובה. כאשר חשבון הבנק של החייב מצוי ביתרת זכות ניתן להבין בנקל את הפסיקה שהגדירה את הכספים כנכסים פיננסיים הניתנים לעיקול, אולם כאשר חשבון העובר ושב של חייב בהוצאה לפועל מצוי ביתרת חובה ניטשו ויכוחים ומחלוקות בין השופטים ונפסקו הלכות סותרות האם ניתן להטיל עיקול חשבון בנק על יתרת חובה.

הדעות המתירות עיקול חשבון בנק המצוי ביתרת חובה סוברות כי די בכך שהבנק העניק מסגרת אשראי /אובליגו לחייב כדי שיהיה ניתן להטיל עיקול על סך המסגרת אליה מתחייב הבנק וכי המסגרת הינה בגדר נכס השייך לחייב בהוצאה לפועל והמוחזק בידי בנק שהינו צד ג'.

מאידך גיסא ישנן דעות ושופטים שסברו כי לא ניתן לעקל חשבון המצוי ביתרת חובה אלא אם כן כנגד מסגרת האשראי קיימת בטוחה בדמות כספים מוחשיים השייכים לחייב ואשר משועבדים לטובת מסגרת האשראי.

ביטול עיקול חשבון בנק

ביטול עיקול חשבון בנק עובר ושב

על מנת להגיש בקשה לביטל עיקול חשבון בנק של חייב בהוצאה לפועל, תחילה חובה לבדוק האם החייב עומד בצו התשלומים שנקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל והאם החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים. במידה והתשובה חיובית, יש לבצע אבחנה מהו מקור הכספים המצויים בחשבון העובר ושב, ובמידה ועסקינן בכספים שהתקבלו מאת המוסד לביטוח לאומי כקצבאות ו/או במידה ומדובר בכספים שמקורם במשכורתו של החייב ו/או בן/בת זוגו, לא ניתן להטיל עיקול על הכספים האמורים, ובמידה והוטל עיקול ניתן להגיש בקשה מתאימה שתוביל להליך של ביטול עיקול חשבון בנק.

האמור לעיל אינו ממצה את כלל הדרכים ו/או הסיטואציות ו/או התרחישים שבגינם ניתן להגיש בקשה לצורך ביטול עיקול חשבון בנק עובר ושב של חייב בהוצאה לפועל. מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום ביטול עיקולים בהוצאה לפועל על מנת לבדוק היתכנות לביטול עיקול חשבון בנק שהוטל על כספים ו/או חשבונות לרבות חשבונות עובר ושב המתנהלים בבנקים על שמו של החייב.

אזהרה!

אין לראות במדריך לעיל תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

ההליך הנ"ל הינו סבוך, מורכב וארוך, ועל מנת לעבור אותו בהצלחה חובה לשכור ליווי צמוד של עורך דין הוצאה לפועל שזהו תחום התמחותו.

כותב המאמר הינו ידוע כמי שעוסק בתחום ההוצאה לפועל ופשיטות רגל, ועומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן.

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764 , 24 שעות ביממה.

קראו עוד : ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת הרגל
קראו עוד: חידושי פסיקה בסוגיית סרבנות גט בישראל