ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בהליך פשיטת הרגל

ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל

המדריך המתומצת ומורה הנבוכים לסוגיית ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל במסגרת הליך פשיטת הרגל בישראל.

במסגרת מאמרינו זה נסקור בקצירת האומר את סוגיית ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ התלוי ועומד כנגד חייבים המצויים בהליך פשיטת הרגל. על מנת לבחון את ההתכנות להשגת ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל ו/או חייבים כנגדם ניתן צו כינוס, חובה להקדים ולציין את העובדה הפשוטה כי רוב רובם של החייבים המצויים תחת כנפי כונס הנכסים הרשמי בהליך של פשיטת רגל.

עיכוב יציאה מהארץ

היו בעבר חייבים בהוצאה לפועל, אשר מתוקף מעמדם ככאלו ניתן כנגדם צו עיכוב יציאה מהארץ וייתכן אף יותר מצו אחד שכזה , כמו כן ובנוסף, היו תלויים ועומדים כנגדם הגבלות מלחדש ו/או מלהחזיק דרכון ותעודת משא (פספורט). הליך של פשיטת רגל הינו הליך פרוגרסיבי, מתגלגל אשר יריית הפתיחה הינה קבלת צו כינוס שניתן ע"י בית המשפט המחוזי כאשר במסגרתו מורה בית המשפט על פשיטת רגל כי כלל ההליכים שנפתחו כנגד החייב במסגרת ההוצאה לפועל יעוכבו ו/או יושהו ו/או יבוטלו, וכי במידה ומי מהנושים יבקש לפעול כנגד החייב, חובה עליו לעשות זאת אך ורק באמצעות הגשת תביעת חוב ו/או בקשה למתן הוראות לבית המשפט של פשיטת הרגל. בניגוד לדעה הרווחת הסוברת כי חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מהליך פשיטת הרגל מתחייב שיינתן צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב, הרי שמעיון מעמיק בפקודת פשיטת הרגל, פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 , עולה בבהירות כי אין הוראה מפורשת בפקודה המחייבת הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייבים המצויים בהליך פשיטת רגל.

בפרקטיקה, ובפועל, ככלל, צווי הכינוס הניתנים כנגד חייבים וכחלק בלתי נפרד מהוראותיו של צו כינוס מורה בית המשפט של פשיטת רגל על עיכוב יציאתו של החייב מהארץ , עיכוב אשר בניגוד לעיכוב יציאה שניתן במסגרת הוצאה לפועל שתוקפו יפה עד שניים עשר חודשים בלבד, מנגד, צו עיכוב היציאה הניתן בהליך פשיטת רגל הינו צו עיכוב יציאה מהארץ, עיכוב מוחלט ללא הגבלת זמן ועד להחלטה אחרת ו/או מתן צו ההפטר שמסיים את הליך פשיטת הרגל ו/או תשלום מלוא החובות נשוא פתיחת הליך פשיטת רגל.

כיצד מבטלים את צו העיכוב

חרף האמור לעיל, ייתכנו מצבים וסיטואציות אשר יצדיקו את ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל שניתן במסגרת הליך פשיטת רגל. בשורה של פסיקות והלכות מנחות שניתנו בבית המשפט העליון נקבע כי במקרים מסוימים ניתן לאפשר את יציאתו של החייב בפשיטת רגל מהארץ בתנאים מגבילים ובכפוף לערבויות מתאימות כגון; העמדת ערבים טובים שיחתמו על כתב ערבות לשובו של החייב ארצה ו/או המצאת ערובות מוצקות ומניחות דעת שיבטיחו את שובו של החייב ארצה.

חשוב להדגיש, כי לא די בעניין הערובות האמורות וכי בית המשפט של פשיטת רגל יבקש לדעת מה היא מטרת ותכלית הנסיעה ו/או היציאה מהארץ של החייב פושט הרגל. בית המשפט יבחן האם המטרה הינה מטרה ראויה, להבדיל מנסיעה של תענוגות ו"פלאז'ר".

ביטול עיכוב יציאה לפושט רגל

בבסיס התפיסה המשפטית עומדת הדיסציפלינה כי לא יעלה על הדעת שחייב המבקש לחסות תחת כנפי הליך פשיטת הרגל שהינו הליך של חסד אשר כופה על הנושים מלפעול כנגד החייב לגביית חובו כלפיהם. הליך שבסופו יימחקו חובותיו של החייב ע"י צו הפטר, הליך שפוגע פגיעה ישירה וממשית בקניינם ובכיסם של הנושים, יתן ידו לכך שהחייב ישוטט להנאתו במרחבי הגלובוס.

התכליות שנמצאו ראויות בפסיקה כסיבות צודקות של היעתרות לביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל, הינן במידה ומטרת היציאה מהארץ הינה לצרכים רפואיים של החייב ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה התלוי בו, כמו כן ובנוסף, במידה ומטרת היציאה הינה לשם מילוי תפקידו של החייב במקום עבודתו ו/או לשם ייצור הכנסה.

בפסק דין תקדימי וחדשני שניתן בבית המשפט העליון נקבע כי נסיעה לשם השתטחות על קברו של רבי נחמן מברסלב תחשב כמטרה ראויה לשמה ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל, בכפוף להמצאת הערבים ו/או ערובות ראויות. הרציונל שהנחה את פסק הדין, הינו הכרה בחופש הפולחן, חופש החירות, חופש התנועה שהוכרו כזכויות על חוקתיות במסגרת חקיקת "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", כמו גם, לנוכח פסקת ההגבלה והלכת האיזון והמידתיות שקבעה כי יש חובה לאזן בין זכות הקניין של הנושים להיפרע ולאכוף את פסק הדין לבין הזכויות שהוכרו במסגרת חוק היסוד. ראוי לציין כי לאור ההלכה האמורה נפסקו הלכות שאפשרו למאמינים לצאת את הארץ לצורך עליה לעיר מכה ומדינה, לשם מילוי חובות דתיות.

במסגרת עיסוקו של כותב המאמר בהגנה על חייבים ופושטי רגל נעתרו בתי המשפט של פשיטת רגל לבקשות שהוגשו מטעם לקוחותיו להשגת ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל בנסיבות ובתרחישים קרובים לרוחן של ההלכות האמורות וזאת באמצעות המצאת פתרונות וערובות יצירתיות שהניחו את דעתו של בית המשפט של פשיטת רגל.

חשוב לדעת, כי ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל במסגרת הליך פשיטת רגל כמו גם הערובות שיש להציע בכפוף לביטול הצו אינם נגזרים בהכרח מגובה מצבת החובות של החייב בהוצאה לפועל ו/או של תביעות החוב שהוגשו ע"י הנושים לקופת הכינוס בתיק פשיטת הרגל.

הליך פשיטת הרגל הינו הליך מרובה שחקנים ובעלי תפקידים אשר בנוסף להם ישנם הנושים שתביעות החוב שהגישו – התקבלו, וכי על מנת לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ ייתכן ותידרש תגובה מצד המנהל המיוחד ו/או הנאמן של פשיטת הרגל, כמו גם, כונס הנכסים הרשמי וזאת מלבד החלטתו הסופית והמכרעת של בית המשפט של פשיטת רגל.

במידה וניתנה החלטה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ ע"י בית משפט של פשיטת רגל, קיימת פרוצדורה מורכבת וסבוכה לשם יישום אופרטיבי של ההחלטה המצריכה יישום דווקני וזהיר.

פסק דין של ביטול עיכוב יציאה

טיפ אודות ביטול עיכוב יציאה מהארץ

בשולי המאמר חובה להאיר את עיניי החייבים לטובתם ניתן פסק דין של ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל ממהמורה ולקונה אשר עשויה לסקל את פסק הדין מחמת עניין של פרוצדורה וטעות נפוצה.

על מנת שלא ליפול במהמורה חובה לבדוק לאחר קבלת ההחלטה האם בוטלו הלכה למעשה ובפועל צווי עיכוב היציאה מהארץ ו/או ההגבלות מלצאת את הארץ ו/או הגבלות מלהחזיק ו/או לחדש דרכון שניתנו בעבר בטרם צו הכינוס במסגרת תיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגד החייב בלשכות השונות המפוזרות ברחבי הארץ.

שכן, די בכך שבאופן טכני לא בוטלה ו/או הוסרה בפועל הגבלה ו/או צו עיכוב באחת הלשכות כדי לסקל את פסק הדין ולמנוע מהחייב מלצאת את שערי ישראל.

במידה ואכן מתברר שישנה הגבלה ו/או צו שלא בוטל, חובה להמציא ללשכה הספציפית את העתק החלטה המקורית שניתנה בבית המשפט של פשיטת רגל המורה על ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל. מומלץ לבצע זאת לכל הפחות 48 שעות בטרם הטיסה, כמו כן, ליידע באופן אקטיבי את משטרת הגבולות המצויה בשדה התעופה בן גוריון בסוף הקומה השנייה בצד ימין ולוודא שהביטול אכן הוקלט ונקלט במסוף. ( משטרת הגבולות 3450*).

כותב המאמר עוסק בתחום ההגנה על חייבים בהליך פשיטת רגל ועומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן.

זקוקים לעזרה בהגשת ביטול עיכוב יציאה מהארץ לפושט רגל?
ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764 , 24 שעות ביממה.

קראו עוד: צו עיכוב יציאה מהארץ בראי החוק הישראלי
קראו עוד: תום הלב בפשיטת רגל
קראו עוד: עיקול חשבונות בנק במסגרת הוצאה לפועל