חקירת יכולת של חייבים בהוצאה לפועל

צו הפטר בהוצאה לפועל

המדריך הממצה והמקיף מסוגו בישראל לעניין סוגיית חקירת היכולת בהוצאה לפועל

במסגרת מאמרינו זה נסקור ונבאר את סוגיית חקירת היכולת של חייבים בהוצאה לפועל.

כמומחה המטפל שנים רבות בחייבים בהוצאה לפועל הנני נידרש חדשות לבקרים ע"י חייבים בהוצאה לפועל לסוגיית חקירת היכולת, חייבים רבים נרתעים וחוששים מעצם האזכור של המושג "חקירה" וקל וחומר מעצם המחשבה כי יהיה עליהם להתייצב באופן פרונטלי ולעמוד בפני רשם ההוצאה לפועל ו/או בפניי חוקר שימונה מטעמו ולהיחקר בחקירת יכולת. בשלב זה ראוי לציין כי בדרך כלל חקירת יכולת בהוצאה לפועל מתבצעת בדלתיים סגורות כמדיניות רווחת של רשמי ההוצאה לפועל הרציונל העומד בבסיס המדיניות הינו חוק יסוד כבוד האדם וחרותו שמירה על כבודו ופרטיותו של החייב הנחקר בהוצאה לפועל, סיבה נוספת להעדפת מדיניות של דלתיים סגורות הינה התפיסה כי לחייב הנחקר בדלתיים סגורות כאשר פרטיותו מכובדת קיימת סבירות שישתף פעולה ביתר רצון וכנות, חשוב לדעת כי חקירת יכולת של חייבים במסגרת הוצאה לפועל הינה בראש ובראשונה לטובת ותועלת החייבים כפי שיתבאר במאמרינו זה.

הפטר בהוצאה לפועל

תכלית חקירת היכולת בהוצאה לפועל

תכליתה של חקירת היכולת של חייבים בהוצאה לפועל הינה תהייה ועמידה על מצבו הכלכלי האמיתי של החייב אין הכוונה לבחינת מצבת נכסיו בלבד אלא בעיקר קבלת תמונה עדכנית ועכשווית בדבר יכולת הפירעון וההחזר של פסק הדין והחוב הפסוק בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל בחינת ההכנסה החודשית והשתכרותו בפועל של החייב למול הוצאותיו החודשיות וזאת על מנת שיתאפשר לרשם ההוצל"פ לקבוע את גובה צו התשלומים החודשי שיקבע לאחר בחינה מדוקדקת של הכנסתו הפנויה של החייב לעיתים יקבע רשם ההוצאה לפועל את צו התשלומים על פי הפוטנציאל של כושר ההשתכרות של החייב ולאו דווקא על פי השתכרותו הנוכחית בפועל.

משמעות חקירת היכולת

חקירת יכולת בהוצאה לפועל הינה מחויבת המציאות במספר סיטואציות שונות בהוצאה לפועל סיטואציה ראשונה הינה במידה וחייב בהוצאה לפועל אינו יכול לעמוד בתשלום צו תשלומים האוטומטי שנקבע לו במסגרת האזהרה שנשלחה אליו עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל חייב המבקש שיקבע לו צו תשלומים מופחת בתיק פרטני חייב להגיש בקשה לחקירת יכולת וזאת על מנת למנוע את הגדרתו "כחייב בעל יכולת המשתמט מחובו" חייב שעובר חקירת יכולת ונקבע לו צו שלומים יוגדר "כחייב מוגבל באמצעים" על המשמעויות השונות של ההגדרות האמורות נעמוד בהמשך מאמרינו זה. סיטואציה נוספת לביצוע חקירת יכולת הינה, בקשתו של חייב להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים ו/או בקשתו של "חייב לאיחוד תיקים" חייב המבקש שיקבע לו צו תשלומים מחויב להציע את גובה התשלום בו יחויב מידי חודש בחודשו שלא יפחת מסך של 150 ₪ לכל הפחות סיטואציה נוספת לחקירת יכולת הינה בקשתו של חייב לצו תשלומים חודשי בכלל תיקי ההוצל"פ התלויים ועומדים כנגדו תשלום המשקף סך 3% מכלל החובות בהוצאה לפועל.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

חייב בעל יכולת המשתמט מחובו

חשוב לדעת כי, ככלל קיימת חזקה שבחוק המגדירה באופן גורף כל חייב שלא ביצע חקירת יכולת "כחייב בעל יכולת המשתמט מחובו" משמעות המעשית של הגדרתו של החייב כחייב המשתמט מחובו הינה בעלת השלכות מרחיקות לכת כנגד חייב שכזה ניתן לנקוט באמצעי אכיפה והליכים מגוונים לרבות צו הבאה עיקול מיטלטלין עיקול משכורת הגבלה מלחדש ו/או מלהחזיק ברישיון נהיגה הגבלה מלצאת את הארץ מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ ולעיתים אף צו מאסר. חשוב להדגיש כי כלל ההליכים האמורים יכול וינקטו גם במידה ועסקינן בחייב חסר כל עני מרוד שכן כאמור המדובר בחזקה שבחוק היוצאת מנקודת הנחה שכל מי שאינו מוגדר כחייב מוגבל באמצעים מוגדר באופן אוטומטי כחייב בעל יכולת המשתמט מחובו על כל המשתמע מכך.

חייב מוגבל באמצעים

כאמור חייב שביצע ועבר חקירת יכולת ואשר נקבע לו צו תשלומים חודשי אותו הינו דואג ומקפיד לשלם תמידין כסדרן מוגדר על פי חוק ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים משמעות הגדרה זו בראש ובראשונה הינה שלילת הגדרתו של החייב כחייב בעל יכולת המשתמט מחוב. כפועל יוצא מהכרזתו של החייב כחייב מוגבל באמצעים חלים על החייב הגנות מפני שלל הליכי ההוצאה לפועל שפורטו לעיל אולם חשוב להדגיש כי גם במידה וחייב משלם באדיקות את צו התשלומים שנקבע לו בחקירת היכולת ולמרות שהינו מוגן מפניי ההליכים האמורים אין המדובר בהגנה מוחלטת וכי עדיין ניתן לפעול כנגד רכושו ו/או זכויותיו ו/או נכסיו של החייב כולל פעילות למימוש נכסיו של החייב למעט מיטלטלין ומשכורת שהינם כאמור מוגנים כמו כן ובנוסף ניתן לפתוח ולפעול כנגד החייב בהליכים של פשיטת רגל.

משמעות נוספת להכרזתו של החייב כחייב מוגבל באמצעים הינה הפיכתו למוגבל חמור כמשמעותו בחוק שקים ללא כיסוי כמו כן ובנוסף חלים על החייב מגבלות מלכהן כבעל תפקיד בתאגיד ו/או כבעל שליטה ו/או מנהל בחברה.

חקירת יכולת המקור המשפטי

על פי סעיף 7 א' לחוק ההוצאה לפועל חייב שהומצאו לו אזהרה מאת רשות האכיפה והגביה במסגרתם הינו נדרש לשלם את החוב הפסוק במלואו או בשיעורים שנקבעו בהתאם לחוק (צו התשלומים האוטומטי) חובה עליו להגיש לרשם ההוצאה לפועל תוך 20 יום מיום המצאת האזהרה בקשה לקביעת צו תשלומים בהתאם ליכולתו והצעתו לבקשה חובה לצרף כתב ויתור סודיות בנוסף תצהיר מנומק הנתמך באסמכתאות המשקפות את מצבו הכלכלי ויכולתו לעמוד בצו התשלומים במסגרת ההצהרה על החייב לפרט את כלל הנכסים שבבעלותו ההכנסות והחובות שלו, של אשתו ושל בני ביתו המתגוררים עמו בנוסף פרטים בדבר חברות שבשליטתו לרבות פרטי חשבונות הבנק שלו של אשתו ו/או ילדיו הבגירים המתגוררים עמו. על החייב מוטלת חובת גילוי כלכלית ושיקוף מלא של מצבת חובותיו ונכסיו והכנסותיו בנוסף על החייב למלא טופס שנקרא כתב ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע ומסמכים לעניין נכסיו כתובתו גובה ומקורות הכנסתו ומידע המצוי בידי כל גורם ו/או צד ג' ו/או גוף ציבורי כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות או בידי תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות, יציאותיו וכניסותיו מישראל ולישראל כאמור אין די בכך שהחייב יצהיר על האמור חובה על החייב לצרף אסמכתאות התומכות בהצהרות האמורות על החייב למלא ולדווח על כלל האמור באופן שקוף ובתום לב חשוב להדגיש כי בד בבד עם הגשת הבקשה על החייב לשלם מראש את התשלום הראשון באותו גובה שהינו מציע לשלם במסגרת הצו שיקבע.

עורך דין הוצאה לפועל

תוצאות הגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה לחקירת יכולת ו/או קביעת צו תשלומים מוסמך רשם ההוצל"פ להיעתר לבקשת החייב ולקבוע צו תשלומים על פי סעיף 7 א' וזאת לאחר שבחן את יכולת החייב על פי העולה מבקשתו ואסמכתאות שצורפו לבקשה חשוב לציין כי רשם ההוצאה לפועל ראשי לצוות על החייב להשלים ולהוסיף מסמכים ואסמכתאות תומכות בנוסף על אסמכתאות שצורפו זה מכבר כמו כן ובנוסף בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל שלא להסתפק בבקשה הכתובה והאסמכתאות המצורפות לה ולהזמין את החייב לחקירת יכולת פרונטלית לחקירה שכזאת יכול ויקבע הרשם כי יוזמן בנוסף הזוכה או הזוכים ו/או כל צד ג' אחר שימצא לנכון וזאת בהתאם לסעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל ראוי להדגיש כי בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל לדחות את בקשתו של החייב לצו תשלומים ו/או לחקירת יכולת וכי מוקנית לרשם ההוצאה לפועל הסמכות לדחות את בקשת החייב. רשם ההוצאה לפועל מוסמך לתת צו למסירת מידע על החייב לצדדי ג' ו/או כל גורם שימצא לנכון לרבות מסירת מידע מאת רשויות המס.

לסיכום

חקירת יכולת של חייבים בהוצאה לפועל הינה במהותה הליך שתכליתו ברור יכולתו וכושר ההחזר של החייב על מנת שיתאפשר לרשם ההוצאה לפועל לקבוע את צו התשלומים החודשי לנוכח הכנסתו הפנויה של החייב לאחר שיכלול של הוצאותיו והכנסותיו החודשיות מומלץ להתייחס לחקירת יכולת בכובד ראש ולפנות אל עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בתחום על מנת לבצע עבודת הכנה רצינית בטרם הגשת הבקשה ומילוי כתב ויתור סודיות.

כותב המאמר ידוע כמי שעוסק בתחום ההוצאה לפועל ובפשיטת רגל, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-2794419 24 שעות ביממה

קראו עוד: חובת תשלום המזונות במשפט הישראלי

קראו עוד:  פירוק שיתוף בין בני זוג בהליך גירושין