הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בירושלים

רכישת דירה בירושלים

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים בת 2 חדרים קומה 1, בשכונת בקעה בירושלים, ברחוב נפתלי 15, הידוע כגוש: 30015 חלקה: 91 תת חלקה: 78 (להלן: "הנכס")

2. הנכס ימכר במצבו הפיזי "As Is" ועל המציע לבדוק בעצמו על חשבונו ואחריותו את מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני, וכן את מצבו מכל בחינה אחרת.

3. ביקור בנכס יקבע בתיאום טלפוני עם הח"מ.

4. הצעות בכתב יש להגיש למנהל העיזבון הח"מ עד ליום 30.03.2015 בשעה 12:00 , ואליהן לצרף שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה. (הצעה זו מחייבת ותחולט במקרה של חזרה מההצעה לאחר שתתקבל ע"י מנהל העיזבון)

5. הזמנה זו אינה כפופה לדיני מכרזים. הבעלים, העיזבון ו/או מנהל העיזבון אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה אחרת כלשהי, והם שומרים לעצמם את הזכות לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לגבי הנכס, וכן לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או עם חלק מהם, וכן לערוך התמחרות והכל בדרך שימצאו לנכון. הח"מ שומר על זכותו להעדיף הצעות של מציעים שיציעו לשלם את התמורה, כולה ו/או רובה במעמד חתימת החוזה.

6. לא ישולמו דמי תיווך!