הליך פשיטת רגל בישראל, המדריך לחייב הנבוך

משרד עורכי דין פשיטת רגל

מי נחשב כפושט רגל?

בניגוד לדעה הרווחת בקרב מי שאינו משפטן, פשיטת רגל הינה הליך המיועד אך ורק לאזרח הפשוט ולאדם הפרטי כפרסונה. חברה בע"מ אינה יכולה לפשוט רגל אלא להיקלע להליכי פירוק. חשוב לדעת כי גם אדם שהפסיד את כל רכושו עלי אדמות לא יחשב "פושט רגל" גם במידה ונשאר חסר כל.

על מנת שאדם יחשב כפושט רגל חובה שיוכרז כפושט רגל ע"י בית המשפט של פשיטת רגל. דהיינו, בית משפט המחוזי ביושבו כבית המשפט של פשיטת רגל.

בשביל לקבל מעמד וסטטוס של פושט רגל חובה על החייב לפנות לעורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה אשר תחום עיסוקו הספציפי הינו הגנה על חייבים, פושטי רגל. חשוב לדעת כי ישנם המציגים עצמם כמבינים ומתמחים בפשיטת רגל למרות שאין הדבר כך. לא כל מי שעוסק בהוצאה לפועל ו/או בחובות ראוי לשכור את שירותיו שיגן על החייב ויכניס אותו להליך פשיטת הרגל.

פתיחת הליך פשיטת רגל

חשוב לדעת כי על מנת לפתוח בהליך של פשיטת רגל לא מתחייב שיהיו לחייב הפונה להליך פשיטת הרגל חובות ו/או תיקים בהוצאה לפועל, די בכך שמדובר באדם פרטי שנקלע לסחרור של חובות בסדר גודל של מעל ל-16,910 ₪. במידה ואכן סדר גודל של חובותיו של החייב עונים על הקריטריונים שנקבעו בתקנות פשיטת הרגל מומלץ לפנות אל עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה שעיקר התמחותו היא הגנה על חייבים פושטי רגל. עורך הדין יקבל מאת החייב את סיפור ההסתבכות הכללית והנסיבות שהובילו את החייב לצבירת מצבת חובותיו. עורך הדין ידאג שהחייב ימציא לידיו אסמכתאות שייתמכו בסיפור ההסתבכות הכללית כמו כן ובנוסף, אסמכתאות שיעידו על ההכנסות וההוצאות החודשיות של החייב פושט הרגל.

בנוסף על האמור, קיימת חובה על מי שמבקש לפתוח בהליך פשיטת רגל לשלם אגרת פיקדון לטובת כונס הנכסים הרשמי בסך של 1,600 ₪. חשוב לדעת כי בשום פנים ואופן לא ניתן להגיש בקשה לפשיטת הרגל בטרם תשולם האגרה. כמו כן ובנוסף, לא ניתן לשלם את האגרה מבלי שעורך הדין הכין את הבקשה לפשיטת רגל. בקשה המלווה בתצהיר הסתבכות כלכלית ובטפסים וטבלאות אשר עורך הדין מילה בדבקנות. בקשה שלא תמלא באופן מדוקדק אחר הפרוצדורה הנדרשת לא תעבור את סף דלתם של הפקידים בכונס הנכסים הרשמי כך שלא יהיה ניתן לשלם את האגרה ו/או לפתוח בהליך פשיטת רגל.

לאחר תשלום האגרה והגשת הבקשה אצל כונס הנכסים הרשמי יקבל עורך הדין אישור בדבר עמידתו של החייב בתנאים שנקבעו, יחד עם האישור יפנה עורך הדין לבית המשפט המחוזי של פשיטת הרגל והלכה למעשה, החל מרגע זה יינתן לחייב מספרו בבית המשפט של פשיטת הרגל ויפתח באופן רשמי הליך פשיטת הרגל.

משמעות פתיחת הליך פשיטת הרגל

מיד לאחר התקיימות כלל האמור לעיל, יוכל עורך הדין של החייב להגיש בקשות בשם החייב לרבות בקשה לביטול עיקולים שהוטלו על החייב כגון עיקולי משכורת ועיקולי מיטלטלין ו/או עיקולי חשבון בנק כמו כן ובנוסף, ניתן יהיה להגיש בקשות לביטול הגבלות שהוטלו על החייב כגון הגבלה מלחדש ו/או מלהחזיק ברישיון נהיגה ואפילו הגבלות מלחדש דרכון ו/או עיכוב יציאה מן הארץ.

בחלוף תקופה של כ-חודש ימים ינתן על ידי בית המשפט של פשיטת הרגל "צו כינוס נכסים", עם מתן צו הכינוס יורה בית המשפט של פשיטת רגל לחייב לשלם תשלום חודשי לטובת קופת הכינוס. חשוב לדעת כי מעתה ואילך כלל הכספים שיתקבלו לקופת הכינוס ישמשו לחלוקה הוגנת בין כלל הנושים של החייב, כל אחד לפי חלקו ומעמדו היחסי. חלוקה המתבצעת בדרך כלל בסוף הליך פשיטת רגל ובטרם מתן צו הפטר.

מינוי מנהל מיוחד

כמו כן ובנוסף, במסגרת צו הכינוס ימנה בית המשפט של פשיטת רגל עורך דין חיצוני שתפקידו יהיה "נאמן על נכסי החייב", אשר יפקח על התנהלותו של החייב פושט הרגל במהלך קיומו של ההליך עד לקבלת ההפטר. בחלוף כחודש ימים מיום מתן צו הכינוס יזמין המנהל המיוחד את החייב הנמצא בהליך פשיטת רגל לפגישה אישית שתוגדר כחקירה, במסגרתה יבדוק המנהל המיוחד באופן בלתי אמצעי למול החייב פושט הרגל את גרסתו להסתבכותו הכלכלית. כמו כן, יבדוק המנהל המיוחד האם דיווחיו של החייב בעניין הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו אכן משקפת את המציאות והעובדות לאשורן. לאחר החקירה יוצאי המנהל המיוחד תסקיר המסכם את רשמיו מהחקירה כמו כן, ינוהל פרוטוקול של החקירה שיומצא לעורך הדין של החייב ולבית המשפט של פשיטת הרגל. בנוסף ימליץ המנהל המיוחד האם אכן ראוי להכריז על החייב פושט רגל ו/או במקרים קיצוניים שלא ראוי להכריז על החייב פושט רגל וזאת בדרך כלל לנוכח העובדה כי ממצאי החקירה מצביעים על כי החייב צבר את החובות בחוסר תום לב.

חשוב לדעת כי מוטלת חובה על פושט הרגל לשלם מדי חודש בחודשו את התשלום שנקבע בצו הכינוס. כמו כן ובנוסף, חובה להגיש דוחות דו חודשיים במסגרת ידווח החייב פושט הרגל על ההכנסות וההוצאות אותם הוציא וקיבל במהלך החודשיים שחלפו. חובה לצרף לדוחות החודשיים אסמכתאות שיתמכו בדיווחיו של החייב אודות ההוצאות וההכנסות החודשיות, דוח שלא יצורפו לו אסמכתאות תומכות לא יתקבל. את הדוחות הדו חודשיים בצירוף האסמכתאות והשוברים של התשלום החודשי חובה על החייב פושט הרגל לשלוח למשרדו של המנהל המיוחד. חייב שלא ימלא בדבקנות אחר ההוראות האמורות עשוי להיות מושלך ונזרק מהליך פשיטת רגל בשל התנהלות בלתי ראויה וניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל. לעומת זאת, חייב שיעמוד בדייקנות במטלות האמורות ישמש הדבר כקרש קפיצה ומנוף לקבלת הפטר ופטירתו מכלל חובותיו.

הגנה על דירת מגורים

מניסיוני הרב מהגנה על חייבים פושטי רגל, חייבים רבים חוששים לפנות להליך פשיטת רגל מאחר ובבעלותם "דירת מגורים", החשש כי פניה להליך פשיטת הרגל תוביל למימוש ומכירת דירתם לטובת הזוכים בפשיטת רגל. חשוב לדעת כי בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין בערכאות הגבוהות שקבעו כי לא ניתן להשליך לרחוב חייבים פושטי רגל אשר בבעלותם דירת מגורים. יתרה מהאמור, על פי הוראות פקודת פשיטת הרגל מאמצת את סעיף 33 לחוק הגנת הדייר כך שגדלים הסיכויים שפניה להליך פשיטת הרגל עשויה להגן על בית המגורים ולא לסכן אותה. עו"ד פשיטת רגל מנוסה וותיק הבקיא בפסיקה הרלוונטית ידאג כי החייב פושט הרגל ישאר לגור בדירת מגוריו חרף פנייתו להליך פשיטת הרגל.

בני זוג נשואים בפשיטת רגל

במידה ואך ורק אחד מבני הזוג נקלע לסחרור של חובות על שמו בלבד, בדרך כלל יהיה זה הבעל שפתח וניהל עסקים, לא ניתן יהיה לפעול כנגד דירת המגורים המשותפת ו/או להיפרע מחלקה של האישה בדירת המגורים המשותפת בשל חובותיו של הבעל. במקרים נדירים בלבד כאשר האישה הייתה מעורבת בעסקים ו/או חתמה ערבויות לחובות העסקיים גם אז ניתן יהיה אומנם למכור במכר כפוי את דירת המגורים לצד ג'. אולם, לא יהיה ניתן להוציא את בני הזוג מהדירה בפועל עד סוף ימיהם שכן כאמור, חלה עליהם הגנת דייר מוגן.

חשוב לדעת- כי בהיבט הפרוצדוראלי בני זוג המבקשים לפשוט רגל, יחויבו לשלם את אגרת הפיקדון, כל אחד בנפרד (בסך 1,600 ₪) כמו כן ובנוסף, יינתן כנגד כל אחד מהם בנפרד צו כינוס, כך גם החקירה שתערך אצל המנהל המיוחד, תערך לכל אחד בנפרד.

יחד עם האמור, עורך דין פשיטת רגל ותיק ומנוסה יכול להוביל לאיחוד דיונים של בני הזוג כך שהתיקים יתנהלו כתיק אחד, דבר הטומן בחובו הטבות רבות לבני הזוג.

לעבוד כעצמאי בהליך פשיטת רגל

כמי שעוסק רבות בהגנה על חייבים הנני נדרש חדשות לבקרים לסוגיה הכאובה במסגרתה בעלי עסקים קטנים נקלעים לקשיים ולהליך פשיטת רגל אולם חוששים לפתוח בהליך שמה היווצר מהם מלהמשיך בעבודתם כעצמאיים ו/או כעוסק מורשה ו/או כעוסק זעיר.

על מנת להפריך את החשש חובה לדעת כי ככלל בעלי התפקדי בהליך פשיטת רגל קרי, הכנ"ר, הנאמן, המנהל המיוחד, בית המשפט של פשיטת הרגל מעודדים את החייב המצוי בהליך פשיטת הרגל לעבוד ולהשתכר בדרך כלל, כשכיר. אולם, עו"ד פשיטת רגל ותיק ומנוסה יכול ויאפשר ללקוח להמשיך ולעסוק בעבודתו כעצמאי עוסק מורשה ואף יתרה מכך, במידה והלקוח עבד כשכיר בטרם כניסתו להליך פשיטת הרגל ופוטר מעבדותו יאפשר עורך הדין ללקוח לפתוח תיק עוסק מורשה כעצמאי.

בעלות על רכב במהלך הליך פשיטת רגל

חייבים רבים פונים אלי בשאלת מיליון הדולר האם במהלך הליך פשיטת רגל ניתן יהיה להחזיק בבעלותם רגל פרטי ו/או משפחתי, התשובה לכך הינה שהכל תלוי בנסיבות של כל מקרה ומקרה לגופו. אין דין רכב בשווי של עשרות אלפי שקלים כדין רכב חבוט וישן בשווי של אלפי שקלים בודדים. כמו כן ובנוסף, במידה והרכב משמש לשם ייצור ההכנסה ו/או לשימוש הכרחי של קטינים ו/או הגעה למקום עבודה מרוחק ו/או מקום עבודה המסתיים בשעות שאין תחבורה ציבורים כדין רכב משפחתי יקר המשמש לצורכי בילויים ומותרות. עורך דין וותיק ומנוסה יכול להגמיש את ההתניות להתרת שימוש ברכב ולמתוח אותם גם לצרכים נוספים.

הכרזת החייב כפושט רגל

לאחר חלוף תקופה של כשנה מיום מתן צו הכינוס יוזמן החייב לדיון בפני בית המשפט המחוזי של פשיטת רגל שם יוכרז באופן רשמי וסופי כפושט רגל. משמעות ההכרזה הינה מעיין תעודת "חצי שליש" על כי החייב צלח בחיוב את החלק הראשון של הליך פשיטת הרגל, מילא אחר המטלות המתחייבות מההליך וכי הינו ראוי לקבל הפטר ולסיים את הליך פשיטת הרגל לחלוטין.

קבלת צו הפטר וסיום ההליך

לאחר חלוף תקופה נוספת של כשנתיים ימים ניתן להגיש באמצעות עורך וותיק ומנוסה בקשה לבית המשפט המחוזי של פשיטת רגל אשר עניינה הפטרתו של החייב מכלל חובותיו וסיום הליך פשיטת הרגל כך שבית המשפט יכריז כי החייב פטור מלשלם את כלל חובותיו לכל אדם שהוא ובתנאי שמדובר בחובות שנוצרו לפני כניסתו של החייב להליך פשיטת הרגל ובטרם מתן צו הכינוס.

חובות שאינם נמחקים עם קבלת ההפטר

חשוב לדעת כי על פי הוראות פקודת פשיטת רגל ישנה חלוקה והבחנה בין סוגים שונים של חובות כך שאין דין חובות כספיים אזרחיים רגילים לגופים פיננסיים ו/או לגורמים פרטיים כגון בנקים, חברות סלולר ו/או ספקים ו/או נושים פרטיים כדין חובות למוסדות ממשלתיים, חובות למס הכנסה ו/או מע"מ ו/או מרכז הקנסות ו/או חובות שבצדם חלופת מאסר כגון פסקי דין פליליים שקבעו חובת תשלום ו/או חלופת מאסר אינם חובות הנמחקים עם קבלת צו ההפטר, גם חובות בשל פסק דין למזונות אינם נמחקים בהליך של הפטר.

למרות האמור, במהלך הליך פשיטת רגל נפרסת מטרית הגנה על החייב פושט הרגל כך שהחייב מופטר במהלך ההליך מתשלום חובות של מזונות ו/או למס הכנסה ו/או מס ערך מוסף ו/או מרכז הקנסות ו/או חובות שבצדם חלופת מאסר כגון פסקי דין פליליים שקבעו חובת תשלום ו/או חלופת מאסר וזאת כאמור עד לסיום ההליך, עובדה המעניקה לחייב פסק זמן ואוויר לנשימה.

הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל

בחודש ספטמבר 2013 נכנסה לתוקף רפורמה חדשנית בהליך פשיטת רגל, את הרפורמה הוביל ויזם פרופ' דיויד האן, כונס הנכסים הרשמי, שנכנס לתפקידו והחליף את עורך הדין שלמה שחר.

כונס הנכסים החדש הביא עימו גישה ועמדה לפיה רוב רובם של פושטי הרגל בישראל נקלעו בעל כורחם ושלא בטובתם בתום לב למצוקה כלכלית וסחרור של חובות.

עיקרי הרפורמה הינם סיום ההליך בתום תקופה מינימום של שמונה עשר חודשים ולא יאוחר מחלוף 54 חודשים מיום מתן צו הכינוס.

אזהרה ! ! !

יש להיזהר מהבטחות של כל מני גורמים מפוקפקים הפועלים באחרונה באמצעות פרסומים מטעים למול החייבים ופושטי הרגל, תוך הטעייה מכוונת ונטיעת תקוות שווא ואשליות וניצול ציני של מצוקתם המנטלית של החייבים.

לסיכום, הליך פשיטת הרגל הינו הליך רציני ומורכב, מרובה שחקנים והליכים, כאשר במהלך שנות חיו של ההליך ייתכנו אינספור תרחישים המחייבים יד מקצועית ומכוונת, כך שחשוב להתייעץ בטרם פנייה להליך עם עורך דין פשיטת רגל ותיק, מיומן, מנוסה ומוכר שעיקר עיסוקו הינו ההליך .

כותב המאמר, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן ועוסק בהגנה על חייבים ופשיטות רגל.
ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764 , 24 שעות ביממה!

קראו עוד:  חוק השמיטה – הרפורמה החדשה להפטר בהוצאה לפועל
קראו עוד: צו עיכוב יציאה מהארץ בראי החוק הישראל