הוצאה לפועל בישראל – הלכה למעשה

הליך מחיקת חובות בהוצאה לפועל

מהי הוצאה לפועל ?
הוצאה לפועל הינה פתיחת הליך על ידי זוכה שלטובתו ניתן פסק דין אשר תכלית ההליך הינה מימוש ועקיפת פסק הדין ומימושו לפועל של פסק הדין על דרך של פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד מי שנגדו ניתן פסק הדין היינו, נתבע כנגדו ניתן פסק דין סופי וחלוט שקבע כי אכן הינו מחויב לשלם ליידי התובע את הסכום שנתבע, יפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

משמעות פתיחת תיק הוצאה לפועל

המשמעות וההשלכה המעשית של פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד הנתבע הינה כי מעתה ואלך לא ניתן יהיה לטעון טענות לעצם החיוב בתשלום שנקבע בפסק הדין והשאלה היחידה העומדת על הפרק הינה כיצד ובאיזה תנאים ישלם הנתבע שמעתה ואילך יוגדר בסטטוס ובכובע של חייב בהוצאה לפועל כאשר התובע לטובתו ניתן פסק הדין ייקרא מעתה ואילך "הזוכה". הזוכה יוכל להגיש בקשות שעניינן הטלת מגבלות ונקיטת סנקציות והליכי הוצאה לפועל שמטרתם ותכליתן אכיפת פסק הדין כגון: הטלת עיקולים על זכויות פיננסיות ו/או נכסים מוחשיים של החייב לרבות עיקול מיטלטלין והחפצים המצויים בדירתו של החייב ו/או בחזקתו ו/או בבעלותו של החייב בהוצאה לפועל. בכלל נכסים של החייב הניתנים לעיקול נכללים גם משכורתו של החייב ו/או כספים המצויים בידיי צדדי ג' שונים כגון כספים ו/או קופות גמל הרשומים על שם החייב במוסדות פיננסים שונים לרבות קרנות פנסיה והשתלמות ו/או כספי פיצויים של פיטורין ממקום עבודתו של החייב בהוצאה לפועל. בכלל האמור, ניתן להטיל עיקולים על חשבונות הבנק של החייבים בהוצאה לפועל, לאחרונה אף ניתנו פסקי דין חדשניים ותקדימיים שהתירו הטלת עיקולים על מסגרת האשראי של חייבים בהוצאה לפועל למרות שבחשבון הבנק לא הייתה יתרת זכות וזאת לנוכח העובדה שבתי המשפט סברו שניתן להגדיר גם מסגרת אשראי כנכס בר עיקול.

חשוב לדעת כי סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל קבע שיינתן פטור מעיקול של רשימה מצומצמת של מטלטלין של החייב בהוצאה לפועל כגון: מקרר, תנור, מכונת כביסה, מיטה, שולחן אוכל, מחשב המשמש לשם ייצור הכנסה, חיות מחמד, בגדים, דברי מאכל, ולהבדיל תשמשי קדושה כגון תפילין וטליתות. ישנה מחלוקת בין בתי המשפט מה דינם של פמוטים מכסף ו/או חנוכיות ו/או כוסות של קידוש העשויים מכסף טהור.

בנוסף על האמור, ניתן להטיל על החייב בהוצאה לפועל הגבלות בתחומים שונים כגון: הגבלה מלחדש ו/או מלהחזיק ברישיון נהיגה כמו כן ובנוסף ניתן להטיל על החייב בהוצאה לפועל הגבלות מלחדש ו/או להחזיק בדרכון כמו כן ובנוסף הגבלות מלצאת את שערי הארץ. בנוסף, ניתן להטיל על החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ וזאת עד לסיום ופירעון מלא של החוב המשתקף בהוצאה לפועל.

התיישנות בהוצאה לפועל

חשוב לדעת כי בניגוד לחובות שלא הוגשו לגביהן תביעות בבית המשפט אשר חלה בהן התיישנות לאחר חלוף תקופה של 7 שנים.

אין ולא חלה התיישנות על חובות בגינן נפתחו תיקי הוצאה לפועל כנגד החייב. יחד עם האמור, במידה והזוכה לא פעל בנקיטת הליכים כנגד החייב במהלך מספר שנים ייתכן ומערכת ההוצאה לפועל תסגור באופן טכני את תיק ההוצאה לפועל אולם אין בכך סוף פסוק ו/או כדי להפטיר את החייב מהחוב וכי עומדת לזוכה זכות להגיש בקשה לפתיחת תיק ההוצאה לפועל מחדש. יחד עם האמור, לאחר חלוף 25 שנה בהם לא נקט הזוכה בפעולה כלשהי ניתן להגיש בקשה לסגירת התיק בשל עילת ההתיישנות.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

כאמור לעיל, לא ניתן לערער ו/או להיזקק בהוצאה לפועל לעצם החיוב של החייב כלפי הזוכה שכן פסק הדין הפך לעובדה מוגמרת ועתה ניתן לחייב בהוצאה לפועל אך ורק להציע כיצד לדעתו לפרוס את תשלום החוב הפסוק והחלוט.

הסמכות להיעתר לבקשות המוגשות על ידי הזוכים בהוצאה לפועל ו/או ע"י החייבים בהוצאה לפועל הוענקה בחוק ההוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל שהוא הלכה למעשה הסמכות המעיין שיפוטית המוסמך להיעתר לבקשות. סמכויות של רשם ההוצאה לפועל הינם סמכויות מוגבלות ותחומות ברשימה סגורה למעט מרחב של שיקול דעת שהוענק לרשם במקרים ספציפיים ומסוימים מאוד.

חוק ההוצאה לפועל קובע כי חייב אשר כנגדו נפתח תיק הוצאה לפועל חובה שתישלח אליו אזהרה בדבר עצם פתיחת תיק ההוצאה לפועל והזמנה לשלם את החוב בתיק ההוצאה לפועל בתוך תקופה של 30 יום בטרם תינתן הזכות לזוכה להגיש בקשות לנקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדו. לאחר חלוף תקופה שנקבעה ובמידה והחייב לא הגיש בקשה לחקירת יכולת ו/או במידה והחייב לא שילם את צו התשלומים האוטומטי שנקבע במסגרת האזהרה שנשלחה לו עומדת לזוכה להגשת בקשות לנקיטת הליכים כנגד החייב. מומלץ לפנות באופן מיידי לאחר קבלת האזהרה לעורך דין ותיק ומנוסה המתמצא בתחום ההוצאה לפועל על מנת שעורך הדין ייטפל באופן מיידי בחוב לפני שיתאפשר לזוכה להגיש בקשות לנקיטת הליכים כנגד החייב. עורך דין הוצאה לפועל ותיק ומנוסה יכול להגיש בקשה לפריסת החוב בתשלומים חודשיים נוחים לחייב כאשר התשלום המינימלי המקובל עומד על סכום של 150 ₪ לחודש, כך שבמידה והחייב ישלם את צו התשלומים יהא מוגן מנקיטת חלק ניכר מהליכי ההוצאה לפועל הקיימים.

חשוב לדעת כי אין בעמידתו של החייב בצו התשלומים כדי לסקל ו/או למנוע מהזוכה נקיטת הליכים כנגד נכסיו ו/או רכושו של החייב. במידה ואכן יש לחייב נכסים למימוש כגון: נכסי מקרקעין ו/או זכויות ו/או למשל מכונית.

עוד חשוב לדעת כי אין בעמידת החייב בצו התשלומים החודשי כדי לעצור את הריביות הדרקוניות שנקבעו בחוק ההוצאה לפועל. הריביות בהוצאה לפועל הינם הלה למעשה "ריבית דה ריבית" כך שחוב של כ- 1,000 ₪ עשוי להמריא ולנסוק תוך תקופה של מספר שנים מועט לעשרות אלפי ואף למאות אלפי שקלים.

איחוד תיקים

במידה ונפתחו כנגד חייב בהוצאה לפועל 3 תיקים ומעלה על ידי 3 זוכים שונים עומדת לחייב האפשרות להגשת בקשה לאיחוד תיקים כאשר משמעות הבקשה שאין באפשרות החייב לשלם צו תשלומים בכל תיק פרטני בנפרד כך שהחייב מבקש לאחד את כלל התיקים ולקבוע בכולם צו תשלומים אחד , מאוחד אשר בהינתן הצו ובעמידת החייב בצו התשלומים יושהו ו/או יעוכבו חלק מהליכי ההוצאה לפועל הניתנים להינקט כנגדו כגון יבוטלו העיקולים על חשבון העו"ש של החייב , יבוטלו העיקולים על הוצאת מיטלטלין מביתו של החייב, יבוטלו העיקולים על משכורתו של החייב, יוסרו ההגבלות שהוטלו על רישיון הנהיגה של החייב.

צווי הבאה ו/או מאסר

חשוב לדעת כי במסגרת חוק ההוצאה לפועל ניתן להטיל צו מאסר ו/או צו הבאה על החייב בהוצאה לפועל.

כיום קיימת הוראת שעה האוסרת על מאסרו של החייב בהוצאה לפועל אולם, ניתן עדיין לאסור חייב בהוצאה לפועל על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל זאת במידה ומדובר בחייב המבזה את החלטות רשם ההוצאה לפועל כגון חייב שהוזמן כדין לחקירת יכולת ולא הגיע. על מנת שיהיה ניתן לאסור חייב בהוצאה לפועל חובה ליידע את החייב באופן אקטיבי ידיעה מוחלטת כי אכן הוזמן לחקירת יכולת ובאם לא התייצב יינתן נגדו צו מאסר.

יחד עם האמור, ניתן להוציא צו הבאה אוטומטי כנגד חייב בהוצאה לפועל אשר לא התייצב ו/או לא הגיש בקשה לפריסת החוב בתשלומים וזאת באמצעות הגשת בקשה מסודרת לחקירת יכולת וחתימה על כתב ויתור סודיות.

מקובל לחלק ולהגדיר את החייבים בהוצאה לפועל בשתי קטגוריות קיצוניות, האחת "חייב בעל יכולת המשתמט מחובותיו" חייב כשכזה יהיה חשוף לכלל ההליכים וההגבלות שצוינו לעיל. לעומת זאת חייב שיוגדר "כחייב מוגבל באמצעים" יהיה מוגן מחלק ניכר מההליכים וההגבלות כאמור לעיל על מנת להיכנס תחת ההגדרה של חייב המשתמט מחובות די בכך שהחייב בהוצאה לפועל לא הגיש בקשה לחקירת יכולת ו/או לא שילם את צו התשלומים האוטומטי שנקבע באמצעות האזהרה שנשלחה אליו.

חייב שקיבל צו תשלומים חודשי שנקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל יוגדר באופן אוטומטי כחייב מוגבל באמצעים על כל המשתמע מכך.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

חייב שהוגדר כחייב מוגבל באמצעים ו/או חייב המשלם באופן סדיר את צו התשלומים שנקבע לו יכול ויגיש בקשה לביטול צו עיכוב ביציאה מן הארץ ו/או הגבלה מלחדש דרכון שהוטלו כנגדו במסגרת תיקי ההוצאה לפועל. יחד עם זאת לא ניתן להגיש בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ ללא צירוף ערובה ו/או ערבון ו/או המצאת ערבים טובים שיערבו לשובו ארצה. כמו כן ובנוסף, על מנת לבטל צו עיכוב צריך שתהיה לחייב סיבה טובה לטוס לחו"ל, סיבה טובה כגון צרכי פרנסה ו/או צורך רפואי להבדיל מנסיעה לצרכי תענוגות ו/או מטרה אחרת. יחד עם האמור, עו"ד הוצאה לפועל ותיק ומנוסה יכול לגרום לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ גם כשמדובר בצרכים אישיים של החייב. מומלץ שלא להגיש בקשה לביטול צו עיכוב ללא עורך דין שכן גם עורך דין טוב לא יכול לסייע לחייב שקיבל סירוב לבקשה שהוגשה באופן עצמאי ללא עורך דין.

לסיכום

הליכי ההוצאה לפועל הינם הליכים מורכבים וסבוכים אשר על מנת להתנהל באופן נכון ולצמצם נזקים מומלץ לשכור שירותים של עורך דין הוצאה לפועל ותיק ומנוסה שינווט וילווה את החייב באופן מקצועי לחוף מבטחים.

כותב המאמר מומחה בדיני משפחה, עומד בראש משרד עורכי הדין גיא ניומן.

ליצירת קשר עם כותב המאמר טל: 072-3303764, 24 שעות ביממה

קראו עוד: צו עיכוב יציאה מהארץ בראי החוק הישראל
קראו עוד: תשלום מזונות בהליך פשיטת רגל בישראל